תנאי שימוש

יש לקרוא בעיון ובאופן מלא את תנאי השימוש להלן לפני השימוש באתר www.totalk2.com. שימוש באתר כפוף לתנאי השימוש להלן. אם תנאי השימוש אינם מקובלים עליך, במלואם או בחלקם, אנא הימנע מלגשת לאתר ו/או לעשות שימוש בשירותים המוצעים באמצעותו.

 

 1. כללי

 

 • תנאי השימוש להלן (״תנאי השימוש״ או ״ההסכם״) חלים על השימוש בשירותים הניתנים ו/או המקודמים באמצעות האתר totalk2.com (להלן: “השירותים” ו-“האתר“).

 

 • תנאי השימוש חלים על כל אדם הגולש ו/או עושה שימוש באתר, במידע, בתכנים ובשירותים הכלולים באתר ו/או המקודמים באמצעותו (להלן ולפי העניין: “המשתמש״ או ״אתה״), והם מהווים חוזה מחייב לכל דבר ועניין בין המשתמש לבין חברת טו טוק טו בע״מ (ח״פ 516318789).

 

 • הגלישה והשימוש באתר ייחשבו להסכמה מצד המשתמש לכל התנאים הכלולים בתנאי השימוש. יובהר, כי המשתמש אינו חייב להסכים לאמור בתנאי השימוש, אולם אם אינו מסכים לאמור בהם, עליו לצאת מהאתר ולא לעשות שימוש בו או בשירותים המוצעים דרכו.

 

 • תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). תנאי השימוש יחולו על השירותים, בין אם הגישה אליהם נעשית במישרין דרך האתר ובין אם הגישה אליהם תיעשה באמצעות אפליקציות אחרות אליהן יופנו המשתמשים לצורך השימוש בשירותים (לדוגמא באמצעות אפליקציית Zoom או אפליקציית שיחות מקוונות אחרת).

 

 • בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין תנאים, הוראות או פרסומים שונים המפורסמים בכל אמצעי מדיה אחרים, לרבות בגוף האתר, יגברו הוראות תנאי השימוש.

 

 • החלוקה בתנאי השימוש לסעיפים וכן כותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצרכי פרשנות. כל האמור במסמך זה בלשון זכר – אף נקבה במשמע. כל האמור במסמך זה בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

 

 1. השימוש באתר

 

 • האתר משמש פלטפורמה אינטרנטית המעניקה למשתמשים גישה לקבלת ייעוץ רגשי, ולשם כך הוא מקשר בין יועצים מקצועיים לבין משתמשים המעוניינים לקבל שירות ייעוץ רגשי מאיש מקצוע בתחומי בריאות הנפש (להלן: “היועץ“). שירותי הייעוץ המונגשים באמצעות האתר הם במתכונת ייחודית של ייעוץ ממוקד – ככלל במסגרת של עד 4 מפגשי ייעוץ מקוונים שאורכם כ-30 דקות – או כפי שיוגדר על ידי החברה מעת לעת. על אף שהחברה תעשה כל מאמץ לאפשר לכל משתמש (בכפוף להסדרת התשלום, כפי שיובהר להלן) לקבל ארבעה מפגשים בני 30 דקות עם אותו יועץ, החברה אינה מתחייבת לספק למשתמש מספר מסוים של מפגשים ו/או לכך שאותו יועץ יקיים את ארבעת המפגשים, בשל אילוצים של זמינות ועומס.

 

 • הייעוץ הרגשי עצמו ניתן על-ידי מטפלים המוסמכים לפי דין בישראל לתת שירותי ייעוץ פסיכולוגי. הייעוץ הרגשי איננו ניתן על-ידי החברה ואיננו חלק מן השירות הניתן על-ידי החברה המוגבל להנגשת הייעוץ, קישור בין משתמשים ליועצים, זימון תורים באמצעות האתר ומתן פלטפורמה לקיום מפגשי ייעוץ. החברה אינה אחראית לתוכן הייעוץ הרגשי שיקבלו המשתמשים, ואינה מקיימת או מתחייבת לקיים פיקוח על תוכן הייעוץ הרגשי הניתן למשתמשים. אין בכך שהחברה מעניקה הכשרה ליועצים בנוגע למודל הייעוץ הממוקד ו/או בנוגע לשימוש באתר או במערכות האתר, כדי להטיל על החברה אחריות לתוכן הייעוץ הניתן באמצעות האתר. ייתכן שהחברה תעניק ליועצים, כולם או חלקם, הדרכה מקצועית בקשר עם מתן שירותי הייעוץ באמצעות האתר, אך לא יהיה בכך כדי להטיל על החברה אחריות לתוכן הייעוץ שיינתן על-ידי יועץ פרטני למשתמש פרטני.

 

 • הגם שהייעוץ הרגשי ניתן על-ידי מטפלים מוסמכים, השירותים הניתנים באמצעות האתר מהווים ייעוץ רגשי שאינו במתכונת של טיפול פסיכותרפי קונבנציונאלי. לא יינתנו באמצעות האתר שירותים רפואיים לרבות ייעוץ פסיכיאטרי.

 

 • האתר אינו מיועד לצרכי אבחון קליני המחייב מפגש פנים-אל-פנים, או לשם הפקת אישורים רשמיים.

 

 • משתמשים יוכלו לבחור לקבל ייעוץ על-ידי יועץ מסוים או על-ידי היועץ הראשון הזמין. בכל מקרה של אי-התאמה בין המשתמש לבין יועץ מסוים, יוכל המשתמש להחליט להחליף יועץ או להפסיק לקבל ייעוץ מיועץ מסוים.

 

 • הייעוץ הרגשי המוצע באמצעות האתר אינו מיועד לתת מענה למצבי קיצון ו/או מצבי חירום הדורשים התערבות מיידית ולכן בכל מקרה כזה, יש לשקול לפנות (לפי העניין) לשירותי רפואת חירום, למשטרה או לגורמי ההצלה. אין לעשות שימוש באתר לשם התמודדות עם מחשבות אובדניות, או במקרה של רצון לפגיעה עצמית או פגיעה באחר, או בכל מקרה של סכנה ברורה למשתמש או לאחר. במקרה כזה יש לפנות באופן מיידי לשירותי החירום, למשטרה או לגורמי ההצלה.

 

 • השירותים מיועדים לתושבי ישראל שהם מעל גיל 18. אם אינך תושב ישראל ו/או אינך מעל גיל 18, הנך נדרש שלא לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים.

 

 • השימוש באתר ובתכנים המוצעים בו ניתן כמות שהוא (as-is). כל המידע והנתונים הכלולים באתר, לרבות מידע אודות השירותים המוצעים דרך האתר, מעודכנים ונכונים אך ורק למועד הרלוונטי בו נעשה בהם שימוש.

 

 • החברה אינה מתחייבת לכך שהמידע, התכנים והשירותים המופיעים באתר או ניתנים באמצעותו יהיו זמינים באופן תמידי או בכל עת. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר יישום, שירות או תוכן ספציפי מהאתר, מעת לעת, באופן מידי וללא התראה מראש, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

 

 1. הגבלת השימוש באתר

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה למנוע ממשתמש לעשות כל שימוש באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

 

 • המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

 

 • המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש;

 

 • המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ו/או ביועץ ו/או בצד ג’ כלשהו לרבות משתמשים אחרים באתר, או בפעילות התקינה של האתר.

 

 1. הזמנת שירותים

 

זימון תור

 

 • במסגרת השימוש באתר, תעמוד למשתמש אפשרות לזמן תור לייעוץ רגשי אצל יועצים המספקים שירותים באמצעות האתר (להלן: “שירות זימון תור“). המערכת תאפשר למשתמש לזמן תור בכפוף לשעות הפעילות כפי שיופיעו באתר מעת לעת ולזמינות היועצים. החברה אינה מתחייבת לאפשר זימון תור תוך פרק זמן מינימלי כלשהו, וזימון תור יהיה בכפוף לזמינות היועצים ולשעות הפעילות. למשתמשים תינתן אפשרות לבחור יועץ מסוים או לזמן תור ליועץ הפנוי הראשון.

 

 • שירות זימון תור יתאפשר לשני סוגי משתמשים –

 

 • משתמשים מזדמנים המבקשים לעשות שימוש בשירותים עבור עצמם ועל חשבונם (להלן: ״משתמש מזדמן״);

 

 • משתמשים שהופנו לעשות שימוש בשירותים על-ידי צד ג׳ (לדוגמא – מקום עבודה, ארגון עובדים וכיו״ב; להלן: ״גורם מפנה״), אשר יישא בעלות השירותים עבור המשתמשים שהופנו על-ידו (להלן: ״משתמש מופנה״).

 

 • משתמש אשר מעוניין להשתמש בשירות זימון תור יתבקש לתאם מועד רצוי לקבלת השירות וכן להזין את הפרטים הנדרשים לצורך ביצוע ההזמנה, לרבות פרטים אודות המזמין, סיבת פנייתו, אמצעי תשלום וכו’, כפי שיוגדר באתר מעת לעת. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לקבוע שהשימוש בשירותים יהיה כפוף במסירת פרטים מזהים על אודות המשתמשים. שירות זימון תור יהיה זמין רק למשתמשים שהשלימו את תהליך ההרשמה לשירות, כפי שיהיה מעת לעת, מסרו את הפרטים הדרושים על-ידי החברה, והסכימו לתנאי השימוש.

 

 • על מנת להבטיח את ביצוע זימון התור ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר באופן מדויק ועדכני. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, לא ניתן יהיה להבטיח שההזמנה תיקלט, ולמשתמש לא תהא כל זכות, דרישה, טענה ו/או תביעה בשל כך. המשתמש יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע הלקוח במסירת פרטים או נתונים בקשר עם ביצוע ההזמנה באתר, לרבות טעות בהקלדת מועד אספקת השירות, פרטי אמצעי תשלום, וכיו״ב.

 

 • קביעת תור כפופה לאישור החברה. החברה שומרת לעצמם את הזכות לאשר, לדחות או להגביל הזמנה כלשהי, על פי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין (לדוגמא, בשל מחסור ביועצים זמינים, אי קבלת תשלום, וכו’) ולא תתקבל כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

 

 • משתמשים מזדמנים

 

 • השימוש בשירותים על-ידי משתמשים מזדמנים כפוף לתשלום עבור השירותים, כפי שיפורט באתר מעת לעת. התעריפים המופיעים באתר ניתנים לעדכון מעת לעת בלא צורך בהודעה מוקדמת. התעריף התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא זה שהתפרסם באתר בעת השלמת תהליך זימון התור. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך זימון התור, יחויב המשתמש לפי התעריף המעודכן. כל התעריפים המופיעים באתר כוללים מע״מ כדין.

 

 • תנאי לביצוע זימון תור על-ידי משתמש מזדמן הוא החזקה של המשתמש בכרטיס אשראי תקף או באמצעות תשלום הנתמך על-ידי האתר. פרטים לגבי אמצעי התשלום הנתמכים על-ידי האתר יופיעו באתר ויעודכנו מעת לעת.

 

 • היה ומשתמש יבקש לעשות שימוש באמצעי תשלום בבעלות צד שלישי כלשהו, השימוש באמצעי התשלום הנ”ל ייעשה רק על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של אמצעי התשלום, והמשתמש יישא בלעדית באחריות המלאה וישפה את החברה באופן מיידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של אמצעי התשלום או של צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של המשתמש באמצעי תשלום כאמור כאמור.

 

 • עם השלמת זימון תור על-ידי משתמש מזדמן תתבצע גביה של עלות השירות. עם אישור ההזמנה, יישלח למשתמש בדוא”ל אישור הזמנה בהתאם לכתובת שנמסרה על ידו המשתמש בעת ביצוע ההזמנה. במקרה בו לא אושרה ההזמנה על-ידי אמצעי התשלום, יקבל המשתמש הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור אמצעי תשלום חלופי. קבלת אישור בדבר עריכת ההזמנה אינה מהווה אישור של החברה בדבר זמינות השירות, והחברה שומרת לעצמה את הזכות, בשיקול דעתה הבלעדי, לבטל הזמנות אשר אין באפשרותה לספק במועד המבוקש ו/או ליצור קשר עם המשתמש לצורך שינוי פרטי ההזמנה.

 

 • משתמשים מופנים

 

 • השימוש בשירותים על-ידי משתמשים מופנים כפוף להסדרת תשלום עבור השירותים על-ידי הגורם המפנה.

 

 • תנאי לביצוע זימון תור על-ידי משתמש מופנה הוא החזקה של המשתמש בקוד בלעדי המזהה את הגורם המפנה (להלן: ״קוד מזהה״) אשר יימסר למשתמש על-ידי הגורם המפנה. חל איסור מוחלט על מסירת הקוד המזהה לכל גורם שהוא מלבד המשתמש המופנה שקיבל את הקוד מן הגורם המפנה.

 

 • היה והגורם המפנה יפסיק את הסדר התשלום עם החברה, יוכל משתמש מזדמן לבחור להמשיך ולעשות שימוש בשירותים, בכפוף להסדרת התשלום בדומה למשתמש מזדמן. במקרה כזה, תעדכן החברה את המשתמש המופנה בכך שהסדר התשלום עם הגורם המפנה הופסק, ותינתן למשתמש המופנה האפשרות להסדיר את התשלום באופן עצמאי כמשתמש מזדמן.

 

 • החברה מתחייבת שלא למסור לגורם המפנה פרטים כלשהם לגבי המשתמשים המופנים שעשו שימוש בשירותים, לרבות זהותם, מועדי הייעוץ ותוכן הייעוץ. החברה תמסור לגורם מפנה מידע רק לגבי סך השירותים שנצרכו על-ידי משתמשים מופנים שהופנו על-ידי הגורם המפנה, לצורך הסדרת התשלום בלבד.

 

 • החברה אינה צד ליחסים בין הגורם המפנה לבין משתמש מופנה, והיא אינה נושאת באחריות כלשהי בקשר עם הפניית המשתמש לאתר ו/או לקבלת השירות, לרבות לכל תנאי שהוטל על הפנייה כזו מצד הגורם המפנה. החברה אינה נושאת באחריות כלשהי להשלכות שעשויות להיות להפניית משתמשים בכל הנוגע לתנאי ההתקשרות שלהם עם הגורם המפנה ו/או למשמעויות כספיות או כלכליות של הפניית המשתמשים לשירות על-ידי הגורם המפנה.

 

 1. ביטול תור ושינוי מועד

 

 • ביטול תור שנקבע ייעשה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“). ביטול כאמור ייעשה באמצעות פנייה לחברה, באחת מהדרכים האמורות בסעיף ‎5 להלן.

 

 • משתמש יהיה רשאי לבטל תור, מכל סיבה שהיא, עד 24 שעות לפני מועד התור שנקבע. במקרה של ביטול עד 24 שעות לפני מועד התור שנקבע, יזוכה המשתמש בעלות התור. החברה שומרת לעצמה את שיקול הדעת לגבות עלות מלאה בגין תור שבוטל פחות מ-24 שעות לפני מועד התור או בגין תור שמשתמש לא התייצב אליו.

 

 • המשתמש יהיה רשאי להודיע לחברה על ביטול התור באמצעות כפתור הביטול שבאתר.

 

 • כל זיכוי כספי יועבר לכרטיס האשראי או לאמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי ו/או ספק אמצעי התשלום לפי העניין.

 

 • אם מסיבה כלשהי שאינה תלויה במשתמש לא ניתן יהיה לספק את השירות המוזמן, המשתמש יזוכה בסכום הרכישה תוך 14 ימי עסקים.

 

 • משתמש יוכל לשנות מועד תור שנקבע באמצעות המערכת עד ל-24 שעות לפני מועד התור. שינוי לאחר מועד זה יהיה בכפוף לשיקול דעת החברה ולזמינות היועצים. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לראות בשינוי מועד תור שנעשה פחות מ-24 שעות לפני מועד התור כביטול תור עליו יחולו ההסדרים הקבועים לעניין זה בתנאי השימוש.

 

 1. ייעוץ נמשך

 

 • משתמש יוכל לבחור, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לאחר השלמת מפגשי הייעוץ הניתנים באמצעות האתר, להמשיך ולהיעזר בשירותיו של היועץ עמו קיים את מפגשי הייעוץ או בשירותיו של יועץ אחר אליו הופנה באמצעות האתר לשם קבלת ייעוץ רגשי או טיפול (להלן: ״ייעוץ נמשך״).

 

 • תנאיו של ייעוץ נמשך יסוכמו בין המשתמש לבין היועץ שיעניק את הייעוץ, לפי שיקול דעתם הבלעדי.

 

 • החברה עשויה לקבל מן היועץ דמי תיווך / הפניה או תשלום אחר בקשר עם ייעוץ נמשך. אין בכך כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי לייעוץ הנמשך. מבלי לגרוע מכלליותה האמור – החברה אינה מתחייבת לתת ליועצים המעניקים ייעוץ נמשך כל הכשרה ו/או הדרכה בקשר עם ייעוץ נמשך ו/או לבטח את פעילותם במסגרת ייעוץ נמשך.

 

 • ייתכן שמעת לעת החברה תציע למשתמשים שירותים חיצוניים שונים הקשורים לאתר ולשירותים. אלא אם תודיע לנו אחרת בכתב, נראה אותך כמי שהסכים לקבל מאיתנו הצעות כאלה. המשתמש מודע לכך ששירותים של צדדים שלישיים ניתנים על-ידם ולא על-ידי החברה, שהחברה אינה נושאת בכל אחריות לשירותים אלה, ומצהיר שההחלטה לצרוך שירותים של צדדים שלישיים היא של המשתמש בלבד לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 

 1. מדיניות פרטיות

 

 • בהתאם לחוק ולהוראות משרד הבריאות, תוכן הייעוץ הינו חסוי ויחולו עליו הוראות הדין הרלוונטיות.

 

 • הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש במסגרת השימוש באתר וכן כל נתון אחר שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודות המשתמש שהגיע ו/או יגיע לידיעת החברה במסגרת השימוש באתר (ביחד להלן: “פרטי המשתמש“), יהיו כפופים להוראות המפורטות להלן.

 

 • השימוש של המשתמש באתר ומסירת פרטי המשתמש במסגרת השימוש באתר מהווים הסכמה מצדו של המשתמש לכך שפרטי המשתמש יוחזקו וינוהלו על ידי מפעילי האתר, וכי ייעשה במידע זה שימוש, למטרות הפעלת האתר, ביצוע והשלמת הזמנות, פניה אל המשתמש, מענה לשאלות, לצרכים פנימיים, כגון לצורך תחקור תלונות ו/או ביקורות, לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים (מידע זה לא יזהה את המשתמש באופן אישי). המשתמש מסכים לכך שהשימוש כאמור בפרטי המשתמש לא ייחשב פגיעה כלשהי בפרטיותו של המשתמש, והחברה לא תיחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או כפוגעת בפרטיותו של המשתמש.

 

 • לא חלה על המשתמש כל חובה חוקית למסור את פרטי המשתמש שלו לחברה ומסירת פרטי המשתמש כאמור נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו המלאה של המשתמש (אולם – ככל שהמשתמש יבחר שלא למסור את פרטי המשתמש כאמור, לא ניתן יהיה לספק לו את השירותים המוצעים דרך האתר).

 

 • החברה והיועצים לא ימסרו את פרטי המשתמש לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן: (א) לצורך תיאום תור מול היועצים המקצועיים ו/או מי מטעמם; (ב) אם יידרשו לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ג) אם יקבלו התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדם בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמש וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין החברה או היוצעים; (ד) אם החברה תארגן את פעילות האתר במסגרת גוף אחר היא תהיה זכאית להעביר לגוף האחר את פרטי המשתמשים, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפי המשתמשים את הוראות מדיניות פרטיות זו; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל החברה כי המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בהם ו/או במי מטעמם ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות במשתמשים אחרים; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד סביר כי המשתמש עשה שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ז) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד סביר כי המשתמש הפר איזה מתנאי השימוש ו/או כל הסכם עם מפעילי האתר ו/או עם מי מטעמם; (ח) אם וככל שהדבר יידרש לצורך הפעלת האתר ומתן השירותים למשתמש, כגון העברת פרטים לעובדים, קבלני משנה, שותפים עסקיים, המעורבים בתפעול האתר או במתן השירותים המוצעים על ידי האתר; (ט) במסגרת הדרכה מקצועית שתינתן ליועצים, בין מטעם החברה ובין באופן עצמאי. לא תהיה למשתמש טענה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר למסירת פרטי המשתמש כאמור.

 

 • אם המשתמש: (א) מתנגד לשימוש בפרטי המשתמש שלו; או (ב) מעוניין לעיין, למחוק או לתקן פרט מפרטי המשתמש, עליו להודיע על כך לחברה באמצעות פנייה באמצעות האתר, ובמקרה זה החברה תפעל בהתאם להוראות שיימסרו לה כאמור, בכפוף לדין החל.

 

 • עוגיות (Cookies)

 

 • האתר עשוי לעשות שימוש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של המשתמש, לזיהוי משתמש חוזר, לצרכי אבטחת מידע ועוד.

 

 • עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. העוגיות יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

 

 • אם אינך רוצה לקבל עוגיות תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. תשומת לבך, כי אם תבחר שלא לקבל עוגיות, הדבר עשוי להשפיע על חווית השימוש שלך באתר או ביכולתך להשתמש בשירותים מסוימים המוצעים דרך האתר.

 

 • השימוש בשירות כפוף למדיניות פרטיות שתפורסם באתר מעת לעת.

 

 1. קניין רוחני

 

 • מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני המסחר, הסודות המסחריים וזכויות היוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר ובכל חלק בו, לרבות (ומבלי לגרוע): תכנים, עיצוב, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד – הוא של החברה בלבד ו/או של צדדים שלישיים, לפי העניין והם מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות, לפי העניין.

 

 • נאסר על המשתמשים להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך (reverse engineering), או למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מן המידע והתכנים הכלולים באתר ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה ו/או של אותם צדדים שלישיים (לפי העניין). כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה או (לפי העניין) של אותם צדדים שלישיים, ללא הסכמתה המפורשת של החברה לכך בכתב ומראש.

 

 • סימני המסחר באתר הם קניינה של החברה או, אם פורסמו מטעמם של מפרסמים או שותפים עסקיים – קניינם של אלו בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם של בעלי סימני המסחר, בכתב ומראש.

 

 1. חובות המשתמש

 

השימוש באתר כפוף לתנאים הבאים:

 

 • הזכות לעשות שימוש במידע ובתכנים המוצגים באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע או בתכנים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע ובתכנים המתפרסמים באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמת החברה לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. המשתמש מתחייב כי הוא יימנע מלאגור מידע ותכנים הכלולים באתר באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע ותכנים כאמור ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת.

 

 • המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר, במידע, בתכנים, בשירותים המופצים או הכלולים בו אך ורק על פי החוק ובהתאם להוראות תנאי השימוש.

 

 • המשתמש מתחייב שלא לקשר (link) לאתר ו/או להשתמש בו ו/או במידע, בתכנים, ובשירותים הכלולים בו לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של: (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (ב) מידע או חומר אחר שאינו חוקי או האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של החברה ו/או של צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; או (ד) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של החברה

 

 • המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.

 

 • המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם תנאי השימוש ו/או כל דין, היא תהיה רשאית להפסיק פעילותו של המשתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP, להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינם ו/או על זכויותים ו/או זכויות צדדים שלישיים.

 

 1. הגבלת אחריות

 

 • החברה עושה ככל שביכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ובכפוף לכל דין, החברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

 

 • החברה אינה אחראית לנכונות הפרטים שמסרו היועצים באשר למומחיותם, והיא אינה מחויבת או מתחייבת לבדוק את עצם מומחיותם ו/או השכלתם. החברה אינה אחראית להכשרת היועצים או להסמכתם. היועצים פועלים תחת פיקוח והנחיות הגורמים הרלוונטיים תחת הדין בישראל לפי המתאים. גם אם תינתן ליועצים הדרכה ו/או הכשרה מטעם החברה בקשר עם האתר והשירותים, לא תישא החברה בשל כך באחריות לתוכן הייעוץ שיינתן על-ידי היועצים. היועצים הינם קבלנים חופשיים הנותנים ייעוץ באמצעות האתר, הם אינם עובדי החברה או סוכנים של החברה, ופעילותם אינה מחייבת את החברה כאורגנים של החברה.

 

 • החברה אינה מעורבת בייעוץ והיא אינה אחראית לתוצאותיו. ידוע ללקוח כי ייתכנו מצבים בהם ייעוץ מקוון מן הסוג הניתן באמצעות האתר איננו מתאים או מספיק. הגם ששירותי האתר יינתנו לפי הסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר, החברה אינה מתחייבת לכך שהשירותים יביאו לתוצאה מסוימת ו/או לשיפור במצבם של המשתמשים. השימוש בשירותי האתר נתון לבחירת המשתמשים והם מוותרים בזה על כל טענה בדבר אי התאמת השירותים לצרכיהם ו/או אי השגת המטרות עבורם בחרו לעשות שימוש בשירותים.

 

 • מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלו, בכל מקרה ובשום מצב החברה, היועצים ו/או מי מטעמם לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי לכל אחד מאלה:

 

 • לכל הוצאה, אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים (לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו”ב), אשר יגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באתר ו/או מעשה או מחדל של החברה, היועצים ו/או מי מטעמם;

 

 • לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בחברה, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי השימוש ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמש כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור;

 

 • לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים של המשתמש ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת).

 

 • לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת.

 

 • לכל הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו למשתמש כתוצאה מעדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של תכנים מהאתר ו/או הורדת האתר (או חסימת הגישה אליו) לפרקי זמן סבירים ומקובלים לצרכי תחזוקה ו/או שדרוג.

 

 • בכל מקרה של חבות החברה, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין נזקים הנזכרים בסעיף זה, לא תעלה חבות כאמור מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל לחברה על ידי המשתמש. אם החוק אינו מתיר את הגבלת האחריות כמפורט לעיל, ההגבלה תשונה אך ורק במידה הנחוצה כדי לעמוד בדרישות החוק הרלוונטי.

 

 1. שירות לקוחות

 

לצורך פניה או בירור בכל נושא הקשור לאתר או לשירותים ניתן לפנות בטלפון: 052-5552243 או באמצעות פניה אל דוא”ל בכתובת: info@totalk2.com.

 

 1. שונות

 

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות תנאי השימוש, כולן או חלקן, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמה מוקדמת של המשתמשים, בהודעה שתתפרסם באתר. נוסחם המחייב של תנאי השימוש הנם אלה שיופיעו מעת לעת באתר. באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתנאי השימוש. המשך השימוש באתר לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור המשתמש בדבר קבלת השינויים. מומלץ למשתמש לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעיין בשינויים שחלו (אם חלו) בתנאי השימוש.

 

 • כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לאתר לרבות, אך לא רק, בקשר עם המידע והתכנים המצויים בו, ידונו על פי דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו והצדדים שוללים במפורש סמכות של כל בית משפט אחר לעניין זה. 

 

 • במידה והוראה מהוראות תנאי השימוש, תימצא על ידי בית משפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו במפורש.

 

 • כל שיהוי מצד החברה בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של החברה על זכות כאמור.